Privacy en juridische mededeling

Lees deze mededeling aandachtig door, voordat u de site gebruikt. Hierin wordt het gebruik geregeld dat u maakt van de site en al het materiaal in de site.

Algemeen

De Algemene Voorwaarden voor gebruik van de website van SalsArte worden beheerst door het recht van het Belgische Koninkrijk en elk conflict betreffende deze website zal onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische hoven en rechtbanken.

GDPR

Naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft SalsArte onderstaand privacybeleid voor de verwerking van persoonsgegevens.
SalsArte verzamelt persoonsgegevens van o.a. personen die zich inschrijven voor een danscursus, workshop of bootcamp. Wij beroepen ons op 3 wettelijke grondslagen om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken. Namelijk (1) toestemming van de betrokkene, (2) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en (3) noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
Deze persoonsgegevens bestaan uit:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • mailadres
 • IP-adres
 • betalingsgegevens

Waarvoor wij deze gegevens verzamelen

 • om u in te kunnen schrijven voor een cursus, workshop of bootcamp
 • om wijziging of annulering van danslessen of evenementen waarvoor u zich ingeschreven, door te geven
 • om informatie te verstrekken bijvoorbeeld over opendagen en nieuwe cursussen
 • om op uw verzoek contact op te nemen in geval van een (aan)vraag

Delen met derden
Uw persoonsgegevens werden en worden NIET verkocht of doorgegeven aan derden voor marketingdoeleinden.
Wel geven wij bepaalde gegevens aan derden door als dit logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst en/of overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast hebben enkele leveranciers van SalsArte toegang tot bepaalde gegevens, doordat zij betrokken zijn bij de opslag of verwerking van deze gegevens:

 • webhostingprovider – opslag, verwerking en back-up
 • mailingprovider* – toesturen nieuwsbrief
 • accountant – facturen met daarop uw gegevens.

* Door je in te schrijven bij ons geef je toestemming dat je gegevens mogen worden overgedragen aan de mailingprovider Mailchimp voor verdere verwerking.

Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren
Uw gegevens worden bewaard zolang nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Uw inschrijfformulier wordt 7 jaar bewaard, om aan de wettelijke bewaartermijn te voldoen. Zolang u ingeschreven staat op onze nieuwsbrief blijft uw mailadres opgeslagen in onze mailinglijst.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om bepaalde instellingen te kunnen opslaan.

 • voor het instellen van de taal
 • voor het gebruik van Google Analytics, om bezoekersgegevens en surfgedrag te analyseren. Hierbij worden IP-adressen geanonimiseerd en worden er geen persoonsgegevens achterhaald die u kunnen identificeren. Ook worden de gegevens niet met anderen diensten van Google gedeeld.

U kunt cookies zelf ten alle tijden verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser.

Beveiliging
Recht op inzage, correctie of verwijdering: u heeft het recht om uw toestemming op elk moment weer in te trekken. Ook kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Neem hiertoe contact met ons op. Indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of over ons privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen per mail.

Disclaimer

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch SalsArte, noch haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites. Noch enige andere toestemming, noch enig ander recht wordt verleend.

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Copyright 2006 (auteursrecht)

Copyright © SalsArte Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms) rechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van SalsArte en de bij haar aangesloten bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Commerciële emailings

Artikel 14 van de wet van 11 maart 2003 verbiedt het toezenden van commerciele emailings zonder voorafgaande en expliciete toelating van de eigenaar van het mailing adres. Voor adressen op het domein SalsArte.com, SalsArte.be en SalsArte.nl wordt deze toelating nooit verleend om te voorkomen dat we onbereikbaar worden.

Contact

Contact informatie

 • home  De Kentings 18, 3910 Neerpelt
 • email  
 • youtube  SalsArte - Neerpelt
 • facebook  SalsArte - Neerpelt
 • minds  SalsArte

Contact formulier